Kup bilet

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z/s we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony sprzedaży biletów do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Obsługa strony na komputerze wymaga posługiwania się myszą, obsługa wielu funkcjonalności za pomocą klawiatury jest niemożliwa.
 • Kolorystyka strony może powodować problemy osobom słabowidzącym ze względu na niewystarczający kontrast tekstu i tła.
 • Niektóre grafiki nie posiadają alternatywy tekstowej
 • Strony nie można skutecznie obsługiwać za pomocą czytników ekranu i innych technologii wspomagających.
 • MPWiK S.A. zachęca Klientów ze specjalnymi potrzebami do korzystania z kontaktu z infolinią, dostępną od wtorku do piątku w godzinach 11:00-18:00 oraz w weekendy w godzinach 10:30-18:30, pod numerem telefonu: 71 34 09 515

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Sieradzki, dostepnosc@mpwik.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606 823 026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

CEE Hydropolis ul. Na Grobli 17:

 • w otoczeniu budynku znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych, dostęp z parkingu jest po nawierzchni z kostki granitowej bez progów;
 • wejście do budynku pawilonu kasowego zlokalizowane jest na poziomie 0 z dostępem bezpośrednio z zewnątrz budynku od ul. Na Grobli;
 • drzwi wejściowe wyposażone są w pochwyt ułatwiający otwieranie;
 • w budynku kas po prawej stronie zlokalizowana jest obniżona lada do obsługi osób na wózkach;
 • przejście z pawilonu kasowego do części wystawowej prowadzi po schodach lub zjeździe/podjeździe dla wózków (pochylnia nie posiada poręczy i spocznika);
 • wejście do budynku wystawowego prowadzi przez 2 pary drzwi, automatycznie rozsuwanych, przy czym jedno wejście prowadzi do windy i jest oznakowane piktogramem;
 • przestrzeń wystawowa zlokalizowana jest w wyremontowanym obiekcie zabytkowym, na kondygnacji podziemnej, do której dostęp zapewniony jest z poziomu 0 schodami lub windą;
 • w części wystawowej zlokalizowany jest punkt informacyjny;
 • istnieje możliwość zwiedzania obiektu wraz z przewodnikiem;
 • w obiekcie znajduje się winda do dyspozycji zwiedzających, umożliwiająca zwiedzanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;
 • winda jest przystosowana do ewakuacji osób niepełnosprawnych;
 • dla zwiedzających udostępnione są toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych, zarówno w pawilonie kasowym, jak i w budynku wystawowym;